Tượng quan âm đứng trên đài sen

Tượng quán thế âm bồ tát đứng trên đài sen. Điều khác biệt là đài sen được điêu khắc khá kỹ, đài sen mà địa tạng bồ tát đứng rất yên bình như tư thế thiền của ngài.

  • :QA65
  • : Liên hệ
  • Lưu ý: sản phẩm được đặt theo yêu cầu với kích thước và loại đá khác nhau, Quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá và tư vấn rõ hơn. Hotline: 0905.583.186
  • Thông tin sản phẩm

Quán Thế Âm , nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ .

Thuở đức Phật Bảo Tạng , Ngài là thái tử con vua Vô tránh Niệm . Ngài theo vua cha đến nghe Phật thuyết pháp và thỉnh Phật cùng Tăng chúng về cung cúng dường . Do công đức ấy , được Phật thọ ký sau này làm Bồ-tát hiệu là Quán Thế Âm , phụ tá đức A Di Đà giáo hóa chúng sanh và sau nữa sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương ( kinh Bi Hoa , quyển 3 , phẩm chư Bồ-tát bổn thọ ký ).

Bồ-tát Quán Thế Âm không có trong lịch sử thế giới này . Ngài là vị Bồ-tát hầu cạnh đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực-lạc phương tây . Có chỗ nói Ngài không cố định ở thế giới nào , tùy chúng sanh ở dâu đau khổ thì Ngài thị hiện đến cứu độ . Quán Thế Âm là xem xét tiếng kêu đau khổ của chúng sanh ở đời . Vì thế , Ngài là hiện thân của từ bi . Chỗ nào có chúng sanh khổ đau là có Ngài thị hiện thân đến đấy . Ngài hằng tùy loại chúng sanh hóa thân độ họ . Có nhiều lần Ngài hóa thân người nữ độ đời , nên người ta thường gọi Ngài là Phật Bà .

Nghiên cứu về hình tượng Ngài , chúng ta thấy có lắm tượng . Những tượng y cứ theo giả sử, như : Quán Âm Hài Nhi ( thể theo cốt truyện Quán Âm Thị Kính ), Quán Âm Nam Hải , Quán Âm Tử Trúc …Những tượng y cứ theo các phái Mật Tông như : Quán Âm Mã Đầu , Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ,Quán Âm Cữu Diện …Có pho tượng phổ thông nhất là Quán Âm thanh tịnh bình thùy dương liễu . Tượng này Ngài Trí Khải hằng tán dương , chúng ta cố gắng tìm hiểu .
Tượng Ngài hình người nữ đứng trên hoa sen , tay phải cầm cành dương , tay trái cầm bình thanh tịnh , trong bình nước cam lồ . Chúng ta hằng lạy 12 câu nguyện sau khi tụng phẩm phổ môn , có câu “Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu , Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”. Câu nguyện này đã diễn tả đúng hình tượng của Ngài . Giờ đây, chúng ta tìm hiểu chi tiết qua hình tượng đó

Chúng ta lễ đức Quán Thế Âm luôn luôn phải ghi nhớ 2 đức tánh căn bản của Ngài : nhẫn nhục và từ bi , để đem áp dụng vào bản thân của ta. Có thế , sự lễ bái mới thật là hữu ích và cần thiết vô cùng .